23 Een zaak van primair belang

(1909) 9T 153-156
41.
Ik heb opdracht ontvangen om een boodschap door te gevenaan heel ons volk over het onderwerp gezondheidshervorming. Wantvelen zijn afgevallen van hun vroegere trouw aan de beginselen vangezondheidshervorming.

Gods bedoeling voor Zijn kinderen is,. dat zij .opgroeien totvolwassen mannen en vrouwen in Christus. Om dit te bereiken dienen zijalle vermogens van geest, ziel en lichaam op de juiste wijze gebruiken.Zij kunnen het zich niet veroorloven om geestelijke of lichamelijkekracht verloren te laten gaan.

De vraag hoe wij onze gezondheid kunnen bewaren is er een vanhet grootste belang. Wanneer wij deze vraag in de vreze Gods bestuderen,dan zullen we ontdekken, dat het zowel voor onze lichamelijke alsgeestelijke vooruitgang het beste is om een eenvoudig dieet te houden.Laat ons deze vraag geduldig bestuderen. We hebben kennis enbeoordelingsvermogen nodig om in deze zaak wijs te kunnen handelen.Wij moeten ons niet verzetten tegen de wetten van de natuur, maar diegehoorzamen.

Zij die voorlichting hebben ontvangen over de kwalijke kantânvan het gebruik van vlees, thee en koffie, en weelderige en ongezon egerechten, en die vastbesloten zijn, een verbond met God aan te gaandoor opofferingen te doen, zullen niet doorgaan met het bevredigen vanhun eetlust met voedsel waan/an ze weten dat het ongezond is. God eistdat wij onze eetlust reinigen, en dat wij zelfverloochening beoefenen tenaanzien van dingen die niet goed voor ons zijn. Dit is een taak die moetworden vervuld, voordat Zijn volk volmaakt voor Hem kan staan.Het volk van het overblijfsel moet een bekeerd volk zijn. Devoorlichting over deze boodschap moet resulteren in de bekering enheiliging van zielen. Wij moeten de kracht van de Geest van God in onzebeweging ervaren. Het is een schitterende en duidelijke boodschap. Zijbetekent alles voor degene die haar aanneemt, en zij dient verkondigd teworden met een luide stem. Wij moeten een waar en blijvend geloofhebben, dat deze boodschap tot het einde der tijden zal uitgaan en aanbelang zal winnen.

Er zijn zogenaamde gelovigen die bepaalde onderdelen van deGetuigenissen als boodschap van God aannemen, terwijl ze de passagesveroordelen die hun favoriete genot aan de kaak stellen. Zulke mensenwerken in tegen hun eigen welzijn en dat van de gemeente. Het isessentieel dat wij in het licht wandelen, zolang wij het licht hebben. Zijdie beweren in gezondheidshervorining te geloven, en die er niettemindoor hun dagelijks handelen tegenin werken, brengen hun eigen zielschade toe en laten een verkeerde indruk achter in de gedachten vanzowel gelovigen als ongelovigen.

Er rust een zware verantwoordelijkheid op diegenen die dewaarheid kennen, dat al hun werken in overeenstemming met hun geloofmoeten zijn, dat hun levens verfijnd en geheiligd moeten worden, en datzij voorbereid dienen te zijn op het werk dat zeer snel gedaan moetworden in deze afsluitende dagen van de boodschap. Zij hebben geen tijdof krachten te verspillen aan het bevredigen van hun eetzucht. Dezewoorden moeten met dwingende emst tot ons komen: “Komt dan totberouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijdenvan verademing mogen komen van het aangezicht des HEREN.”(Handelingen 3: 19) Velen onder ons ontbreekt het aan spiritualiteit, en zijgaan zeker verloren, tenzij zij zich volledig bekeren. Kunt u het zichveroorloven zo”n risico te lopen?

Alleen de macht van Christus kan de verandering in hart en geestbewerken, die allen moeten ervaren die met Hem deel willen hebben aan»\ 1

het nieuwe leven in het koninkrijk der hemelen. “Tenzij iemand wederomgeboren wordt”, heeft de Heiland gezegd, “kan hij het Koninkrijk Godsniet zien.” (Johannes 3:3) De godsdienst die van God komt is de enigegodsdienst die tot God kan leiden. Om Hem op de juiste wijze .te kunnendienen, moeten wij uit de Geest van God geboren worden. Dit leidt totwaakzaamheid. Het zal ons hart zuiveren en ons denken vemieuwen, enons opnieuw in staat stellen om God te kennen en Hem lief te hebben.Het zal ons bereidwillig maken om al Zijn verordeningen tegehoorzamen. Dat is ware aanbidding.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken