22 Ware hervorming is hervorming van het hart

(1896) Special Testimonies, Series A, No. 9, blz. 54
39
. Zij die in dienst van God willen werken mogen geen wereldsegenoegens en zelfzuchtig genot zoeken. De artsen in onze institutendienen doordrongen te zijn van de levende beginselen vangezondheidshen/orming. Mensen zullen nooit werkelijk gematigd zijn,totdat de genade van Christus in hun hart woning heeft gemaakt. Allemooie beloftes ter wereld zullen van u of uw vrouw geen gezondheids-hervorrners maken. Een loutere beperking in uw dieet zal uw verziekteeetlust niet genezen. Broeder en Zuster zullen geen matigheid in allesbetrachten totdat hun harten door de genade van God veranderd zijn.Omstandigheden kunnen geen hervorming tot stand brengen. HetChristendom staat een hervorming van het hart voor. Hetgeen Christus inons werkt, zal worden uitgewerkt onder leiding van een bekeerd verstand.De methode om aan de buitenkant te beginnen en van daaruit naar binnentoe te werken, is altijd mislukt, en zal altijd mislukken. Gods plan met uis om daar te beginnen waar alle moeilijkheden ontspringen, het hart, envan daaruit zullen de beginselen van gerechtigheid voortvloeien. En danzal de hervorming zowel uiterlijk als van binnen plaats vinden.

Brief 3, 1884
40
. Zij die hun maatstaven zo dicht mogelijk leggen bij deopdracht van God, overeenkomstig het .licht dat God hun heeft gegevendoor Zijn woord en het getuigenis van Zijn Geest, zullen hun handelwijzeniet veranderen om aan de wensen van vrienden of familie tegemoet tekomen - of het nu om één of twee gaat, of om een hele menigte die tegenGods wijze bepalingen ingaan. Indien wij in deze kwestie vanuit onzebeginselen handelen,_wanneer we ons houden aan strenge regelslvoor clansdieet, en wanneer wij als Christenen onze smaak opvoeden vo geåis heplan van God, dan zullen wij een .invloed uitoefenen die aan de gelhacd evan God beantwoordt. De vraag is: Willen wij wel echte gezon ei s-hervormers zijn?”
[Zie voor de context 720]


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken