18 Niet gereed voor de Luide Stem

(1867) 1T 486, 487
35.
De gezondheidshervorming is, zo is mij getoond, onderdeelvan de Derde Engel Boodschap, en is daarmee even nauw verbonden alsami en hand zijn met de rest van het menselijk lichaam. Ik heb gezien datde gemeente voorwaarts moeten gaan in dit voorname werk. Predikantenen gemeenteleden moeten harmonieus samenwerken.__Gods volk is nietvoorbereid op de luide stem van de Derde Engel. Zij hebben zelf eenopdracht te vervullen die zij niet aan God mogen overlaten. Hij heelt hundie opdracht gegeven. Het is een persoonlijke opdracht; men kan die nietvoor een ander vervullen. “Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden,laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, enzo onze heiliging volmaken in de vreze Gods.” (II Kor. 7: I) Gulzigheid isde voomaamste zonde van deze tijd. Gulzigheid maakt mannen envrouwen" tot slaven, benevelt hun verstand en stompt hun zedelijkbewustzijn in zo°n mate af, dat de heilige en verheven waarheden vanGods woord niet meer kunnen worden gewaardeerd. Mannen en vrouwenworden door hun lagere neigingen beheerst.

Om zich gereed te maken voor de overgang (naar het eeuwigeleven, vertaler), moet het volk van God zichzelf kennen. Zij moeten tenaanzien van hun eigen lichaam begrijpen, dat zij in staat zullen zijn ommet de psalmist uit te roepen: “Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar bentoebereid.” (Psalm 139:l4) Zij dienen hun eetlust steeds onderworpen tehouden aan die organen waar de zede en het verstand huizen. Hunlichaam moet hun geest dienen, en niet hun geest het lichaam.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken