17 Gods goekeuring won

De Heer bezag met goedkeuring de kracht en de zelfver-loochening van deze Hebreeuwse knapen, en Hij begeleidde hen met Zijnzegen. En Hij gaf hun “kennis en verstand van allerlei geschriften enwijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen.”(Daniël 1:17) Na afloop van de driejarige opleiding, toen de koning hunvaardigheden en kennis testte, werd “onder die allen niemand gevondengelijk Daniël, Chananja, Misaël en Azarja, en dezen traden in. dienst bijde koning. In elke zaak, waarbij het aankwam op wijs inzicht enwaarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen tienmaalvoortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk.(Daniël 1:19-20)

Dit is een les voor iedereen, maar in het bijzonder voor de jeugd.Het zich strikt houden aan de verordeningen van God is goed voor degezondheid naar lichaam en geest. Om het hoogste niveau in zedelijke enverstandelijke kundigheíd te bereiken, is het noodzakelijk om wijsheid enkracht bij God te zoeken, en om strikte gematigdheid te betrachten iniedere levensgewoonte. ln de ervaring van Daniël en zijn vriendenhebben we een voorbeeld, hoe beginselen over verzoeking om aaneetzucht toe te geven zegevierden. Het laat zien dat jonge mensen doorhun godsdienstige beginselen kunnen zegevieren over de begeerten vanhet vlees, en trouw kunnen blijven aan Gods verordeningen, zelfswanneer hun dit een groot offer zou kosten.[Danieis dieet - 117, 241, 242]


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken