15 De Christelijke wedloop

(1890) C.T.B.H. 25
32.
“Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wellopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gijdie behaalt! En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles;zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onver-gankelijke.” (I Kor. 10:24-25)

Hier worden de goede resultaten van zelfbeheersing en gematigdegewoontes benadrukt. De verschillende spelen die onder de oude Griekenzijn ingesteld ter ere van hun goden, worden ons door de apostel Paulusvoorgehouden als beeld van de geestelijke oorlogvoering en de beloningdie daarop volgt. Zij die aan deze spelen deelnamen werden onder destrengste discipline getraind. Ieder genot dat kon leiden tot het afnemenvan de lichaamskracht was verboden. Luxueus voedsel en wijn waren niettoegestaan, om de lichaamskracht, de dapperheid en de stevigheid tebevorderen.

Het winnen van de prijs waamaar zij streefden - een krans vanvergankelijke bloemen, ontvangen onder het applaus van de menigte -werd als de hoogste eer beschouwd. Als men zoveel kon verdragen,zoveel zelfopoffering kon opbrengen, in de hoop op het winnen van zo”nwaardeloze prijs - die dan ook nog door slechts één kon wordenverworven - hoeveel groter zou dan de opoffering moeten zijn, hoeveelgewilliger de zelfverloochening, wanneer het gaat om een onver-gankelijke kroon en om eeuwig leven!

Wij moeten aan het werk - hard en dringend aan het werk. Alonze gewoontes, onze smaak en onze neigingen moeten worden opge-voed overeenkomstig de levens- en gezondheidswetten. Hierdoor scheppen we de best mogelijke lichamelijke conditie en geestelijke helderheidom onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken