14 Leren uit het falen van IsraŽl

(1909) 9T 165
30.
De Heer gaf Zijn woord aan het oude Israël, dat als zij zichuitsluitend aan Hem zouden verbinden, en al Zijn inzettingen zoudenonderhouden, dat Hij hun dan geen enkele van de kwalen zou opleggen,die Hij de Egyptenaren had opgelegd. Maar deze belofte was gegevenonder voorwaarde van gehoorzaamheid. Wanneer de Israëlieten gehoor-zaam zouden zijn geweest aan het onderricht dat zij ontvangen hadden,en wanneer zij van hun voorrechten zouden hebben geprofiteerd, danzouden zij “s werelds schoolvoorbeeld van voorspoed en gezondheid zijngeweest. De Israëlieten faalden in het volbrengen van Gods bedoeling, enontvingen zo ook niet de zegeningen die de hunne hadden kunnen zijn.Maar in Jozef en Daniël, in Mozes en Elia, en in vele anderen, bezittenwe nobele voorbeelden van wat het resultaat kan zijn bij een juist planvoor je leven. Een zelfde geloofstrouw zal vandaag de dag dezelfderesultaten opleveren. Aan ons is geschreven: “Gij echter zijt eenuitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, eenvolk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem,die u uit de duistemis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.” I Petrus2:9.

(1905) M.H. 283
31
. Als de Israëlieten zich gehouden hadden aan het onderrichtdat zij ontvingen, en van hun voorrechten geprofiteerd zouden hebben,dan zouden zij “s werelds schoolvoorbeeld van voorspoed en gezondheidzijn geweest. Wanneer zij als volk naar Gods plan zouden hebbengeleefd, dan zouden zij bewaard zijn gebleven voor de kwalen die anderevolken troffen. Meer dan enig ander volk zouden zij in het bezit zijngeweest van lichamelijke kracht en een goed verstand.[Zie ook 641-644]


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken