13 Gezondheidshervorming en gebed voor de zieken

(1909) 9T 164, 165
27
. Om gereinigd te kunnen worden en rein te blijven, dienenZevende Dags Adventisten de Heilige Geest in hun hart en in hun huis tehebben. De Heer heeft mij licht gegeven, dat wanneer het Israël vanvandaag zich voor Hem verootmoedigt, en de tempel van hun ziel reinigtvan alle bezoedeling, Hij hun gebeden voor de zieken zal verhoren en zalzegenen bij de toepassing van Zijn remedies tegen ziekte. Wanneer vande kant van de mens alles gedaan wordt om ziekte te bestrijden, waarbijde eenvoudige behandelingsmethodes worden toegepast waarin God heeftvoorzien, dan zullen die inspanningen door God gezegend worden.Maar als, nadat zoveel licht gegeven is, Gods volk verkeerdegewoontes blijft koesteren, door zichzelf te zoeken en te weigeren om tehervormen, dan zullen zij de zekere gevolgen van hun overtredingondervinden. Wanneer zij vastbesloten zijn om ten koste van alles hunontaarde eetlust te blijven bevredigen, dan zal God hen niet opwonderlijke wijze verlossen van de gevolgen van hun genotzucht. “Inpijn zult gij neerliggen”, zegt Jesaja 50:1 1.

Zij die ervoor kiezen aanmatigend te zijn, zij die zeggen: “DeHeer heeft mij genezen en ik hoef mijn dieet niet in te perken; ik kan etenen drinken wat ik wil”, zullen weldra opnieuw de genezende kracht vanGod naar lichaam en ziel nodig hebben. Omdat de Heer u in zijn genadeheeft genezen, moet u niet denken dat u aansluiting kunt zoeken bij dezelfzuchtige praktijken van deze wereld. Doe zoals Christus heeftbevolen nadat Hij Zijn genezingswerk gedaan had: “Ga heen en zondigniet meer.” (Joh. 8:11) Eetlust mag uw god niet zijn.

(1867) 1T 560, 561
28
. Gezondheidshervonning is een onderdeel van het werk datGod speciaal doet voor het welzijn van Zijn volk. Ik heb ingezien dat de reden, waarom God de gebeden van Zijndienaren voor de zieken onder ons niet vollediger verhoorde, was, dat Hijdoor dit te doen niet verheerlijkt kon worden, omdat zij de gezond-heidswetten schonden. En ik heb ook ingezien dat Hij de gezondheids-hervorming en het Gezondheids Instituut bedoeld heeft om de weg teopenen, zodat Hij volledig op het gelovig gebed kan antwoorden. Geloofen goede werken dienen hand in hand te gaan om de aangevochtenenonder ons verlichting te geven en hen klaar te maken om God hier opaarde te verheerlij ken en gered te worden bij de komst van Christus.

(1864) Sp. Gifts IV, 144, 145
29
. Velen verwachtten dat God hen voor ziekte zou bewaren,uitsluitend omdat zij Hem daarom gevraagd hadden. Maar God sloeggeen acht op hun gebeden, omdat hun geloof niet door werken volmaaktwerd. God zal geen wonderen doen om diegenen voor ziekte te behoeden,die niet voor zichzelf zorgen, maar de gezondheidswetten voortdurendschenden en geen pogingen doen om ziekte te voorkomen. Wanneer wijvan onze kant alles doen om gezond te zijn, dan mogen wij verwachtendat er zegenrijke resultaten zullen volgen, en kunnen wij God invertrouwen vragen om onze inspanningen voor de instandhouding vanonze gezondheid te zegenen. Dan zal Hij antwoorden op ons gebed,wanneer Zijn naam daardoor verheerlijkt kan worden. Maar laat iedereengoed begrijpen dat zij een opdracht hebben te vervullen. God zal niet opwonderbare wijze handelen om de gezondheid van diegenen te bewaren,die op een weg zijn die hen zeker ziek zal maken, doordat zij onbezorgdde gezondheidswetten negeren.

Zij die hun eetzucht bevredigen en daarna lijden onder hunonmatigheid, en dan medicijnen nemen om hen verlichting te geven, diekunnen er zeker van zijn dat God niet tussenbeide zal komen om lijf enleven te redden, dat op zo roekeloze wijze in gevaar is gebracht. Deoorzaak heeft tot het te verwachten gevolg geleid. Velen volgen alslaatste toevlucht de aanwijzingen in het woord van God, en verzoeken omgebed van de oudsten van de gemeente om herstel van hun gezondheid.God acht het niet juist om op gebeden te antwoorden die voor zulkemensen worden gedaan, want Hij weet dat wanneer zij hun gezondheidterug zouden hebben, zij die opnieuw op het altaar van de ongezondeeetlust zouden offeren.
[Zie ook 713]


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken