12 In de voorste gelederen van de hervormers

(1909) 9T 158
25. Zevende Dags Adventisten zijn bezig met gewichtige waarheden. Meer dan veertig jaar geleden gaf de Heer ons speciaal licht over gezondheidshervorming, maar hoe wandelen wij in dit licht? Hoevelen hebben geweigerd te leven overeenkomstig de adviezen van God! Als volk dienen wij vorderingen te maken in overeenstemming met het licht dat wij ontvangen hebben. Het is onze opdracht om de beginselen van gezondheidshervorming te begrijpen en te eerbiedigen.

Op het punt van gematigdheid dienen wij vóór te zijn op alle andere mensen. En toch zijn er onder ons goed voorgelichte gemeenteleden, en zelfs dienaren van het evangelie, die slechts weinig ontzag hebben voor het licht dat God over dit onderwerp gegeven heeft. Zij eten waar ze zin in hebben, en werken zoals het hun goeddunkt.

Laten de leraren en de leiders voor onze zaak een duidelijk Bijbels standpunt innemen over de gezondheidshervorming en een helder getuigenis geven aan diegenen die geloven dat wij in de laatste dagen van onze Wereldgeschiedenis leven. Er dient een scheidslijn te wordengetrokken tussen hen die God dienen en diegenen die zichzelf dienen

(1867) 1T 487
26
. Behoren diegenen die “verwachten(de) de zalige hoop en deverschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, ChristusJezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alleongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig ingoede werken.” (Titus 2:14), achteraan te komen bij de godsdienstigenvan vandaag die niet geloven in de spoedige verschijning van onzeHeiland? Het eigen volk dat Hij voor Zich aan het reinigen is, om naar dehemel overgebracht te worden zonder de dood te zien, moet in goedewerken niet achter anderen aan komen. In hun inspanningen om zich “tereinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onzeheiligheid volmaken in de vreze Gods” (II Kor. 7:1), dienen zij iedereander groep mensen in deze wereld zóver vooruit te zijn, als hunbelijdenis verhevener is dan die van anderen.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken