20 Algemene hygeniŽ

"Gij zijt Gods tempel. " "Daar zal op generlei wijze iets onreins binnenkomen. "

De wetenschap dat de mens een tempel Gods is, een woning
voor de openbaring van Zijn heerlijkheid, zou het voomaamste
motief moeten zijn voor de zorg en ontwikkeling van onze
lichamelijke vermogens. De Schepper heeft het menselijke
lichaam gans wonderbaar toebereid en Hij gebiedt ons dat tot
onderwerp van studie te maken, de behoeften van het lichaam
te begrijpen en ons deel te doen in het voorkomen van schade
en verontreiniging.

De Circulatie van het Bloed

Teneinde een goede gezondheid te genieten, moeten wij goed
bloed hebben; want het bloed is de levensstroom. Het herstelt
slijtage en voedt het lichaam. Wanneer het van de juiste
bestanddelen voorzien, gereinigd en gevitaliseerd wordt door
contact met zuivere lucht, draagt het leven en energie naar ieder
deel van het gestel. Hoe vohnaakter de circulatie, des te beter
dit werk verricht wordt.

Bij elke hartslag moet het bloed snel en gemakkelijk zijn
weg naar alle delen van het lichaam vinden. De circulatie mag
niet gehinderd worden door te nauwe kleding of banden, of
door onvoldoende bedekking van de ledematen. Wat de circulatie
hindert, dringt het bloed terug naar de vitale organen en
veroorzaakt stuwing. Hoofdpijn, hoest, hartkloppingen en een
slechte spijsvertering zijn vaak het gevolg.

Ademhaling

Om goed bloed te krijgen, moeten wij goed ademhalen. Volle
diepe teugen zuivere lucht, die de longen met zuurstof vullen,
reinigen het bloed. Zij geven het een heldere kleur en zenden
de levengevende stroom naar ieder lichaamsdeel. Een goede
ademhaling kahneert de zenuwen, stimuleert de eetlust, bevordert
de spijsvertering en een gezonde, verfrissende slaap.
De longen moeten de grootst mogelijke vrijheid krijgen. De
capaciteit wordt door vrije beweging ontwikkeld en gaat
achteruit, wanneer zij verkrampt en samengeperst wordt. Daarvan
komen de slechte gevolgen, die in de praktijk zo dikwijls
voorkomen, speciaal bij zittend werk waar men zich overheen
buigt. In deze houding is het onmogelijk om diep adem te halen.
Oppervlakkige ademhaling wordt spoedig een gewoonte en de
longen verliezen het vemrogen om zich uit te zetten.
Een gelijksoortig effect ziet men bij te nauw inrijgen. Er
wordt geen voldoende ruimte aan het lagere deel van de romp
gelaten, de buikspieren, die bestemd zijn om te helpen bij de
ademhaling, kumren hun werk niet goed doen en de longen
worden beperkt in hun beweging.

Zo wordt een onvoldoende hoeveelheid zuurstof ontvangen.
Het bloed stroomt langzamer. De giftige afvalstoffen, die door
de longen uitgeademd moeten worden, blijven behouden en het
bloed wordt onzuiver. Niet alleen de longen, maar de maag,
lever en hersenen lijden daaronder. De huid wordt slap en bleek,
de spijsvertering vertraagd; het hart krijgt het zwaar te verduren;
de hersenen raken beneveld; de gedachten worden verward;
somberheid zet zich vast in de geest; het gehele gestel raakt
bedrukt en inactief, en wordt bijzonder vatbaar voor ziekten.

Zuivere Lucht

De longen stoten voortdurend verontreinigingen af en zij
hebben een constante behoefie aan verse lucht. Verontreinigde
lucht voorziet niet in de benodigde hoeveelheid zuurstof en het
bloed gaat naar de hersenen en andere organen zonder gevita-
liseerd te zijn. Vandaar de noodzaak van een grondige ventilatie.
Het leven in besloten, slecht geventileerde ruimten, waar de
lucht dood en bedorven is, verzwakt het gehele gestel. Men
wordt bijzonder gevoelig voor de invloed van kou en een lichte
blootstelling daaraan veroorzaakt ziekte. Een langdurig verblijf
bimienshuis maakt vele vrouwen bleek en zwak. Zij ademen
dezelfde lucht steeds weer opnieuw in, tot het beladen is met
gifstofien, uitgeworpen door de longen en huidporiën; en zo
worden de verontreinigingen opnieuw in het bloed gebracht.

Ventilatie en Zonlicht

Bij de constructie van openbare gebouwen en bij de woning-
bouw moeten voorzieningen worden getroffen voor een goede
ventilatie en een overvloed van zonlicht. Kerken en scholen
gaan hier dikwijls aan mank. Het veronachtzamen van een juiste
ventilatie is verantwoordelijk voor de sufñgheid en duflreid, die
het effect van menige preek vemietigen en het werk van de
leraar zwaar en moeilijk maakt.

Voorzover mogelijk moet woningbouw plaatsvinden op hoge,
goed gedraineerde grond. Dit zal heel wat ziekte voorkomen,
die door vocht en muflieid ontstaat. Deze zaak wordt dikwijls
te licht opgevat. Voortdurende slechte gezondheid, emstige
ziekten en vele sterfgevallen zijn het resultaat van de vochtigheid
en malaria als gevolg van de slechte drainering in laag liggende
streken.

Bij het bouwen van huizen is het van speciaal belang zich
van grondige ventilatie en overvloed van zonlicht te verzekeren.
Er moet een luchtstroom en een overvloed van licht in elke
kamer van het huis zijn. Slaapkamers moeten zo zijn ingericht,
dat er dag en nacht een vrije circulatie van lucht is. Geen kamer
is geschikt om als slaapkamer gebruikt te worden, tenzij ze
dagelijks gelucht en door de zon beschenen kan worden. In
vele landen moeten de slaapkamers voorzien worden van
verwanningsmogelijkheden, zodat zij door en door verwarmd
en gedroogd kumien worden bij koud en vochtig weer.
De logeerkamer zou gelijke zorgen moeten krijgen als de
kamers die voortdurend in gebruik zijn. Evenals de andere
slaapkamers moet ze fris en zonnig gelegen zijn en voorzien
van verwanningsmogelijkheid om vochtigheid te voorkomen.
Wie in een zonloze kamer, of in een slechtgelucht en slechtge-
droogd bed slaapt, doet dat met risico voor zijn gezondheid en
dikwijls voor zijn leven.

Bij het bouwen trefi`en velen zorgvuldige voorzieningen voor
htm planten en bloemen. De kas of het raam, daarvoor bestemd,
is warm en zomig; want zonder wannte, lucht en zomieschijn
zouden planten niet kunnen leven en bloeien. Als deze
voorwaarden noodzakelijk zijn voor het leven van de planten,
hoeveel noodzakelijker zijn ze dan niet voor onze eigen
gezondheid, die van ons gezin en die van de gasten!
Als wij onze woning tot een verblijfplaats van gezondheid
en geluk zouden willen maken, moeten wij zorgen dat die
hemelse zegeningen die de gezondheid bevorderen, vrije toegang
hebben.

Doe afstand van zware gordijnen, open de ramen en blinden,
laat geen klimplanten, hoe mooi ook, uw ramen beschaduwen,
sta dicht bij het huis geen bomen toe die binnenvallend zonlicht
zouden kunnen belemmeren. Het zonlicht zou de bekleding en
de vloerbedekking kunnen verbleken en uw schilderijlijsten
verfletsen; het zal een gezonde kleur op de wangen van de
kinderen brengen.

Zij die voor de bejaarden zorgen, moeten zich bedenken, dat
deze speciale warme, geriefelijke kamers nodig hebben. De
levenskracht neemt af met het klimmen der jaren en laten minder
vitaliteit achter om ongezonde invloeden te weerstaan; vandaar
de grotere behoefte van bejaarden aan een overvloed van zonlicht
en frisse, zuivere lucht.

Zindelijkheid

Angstvallige zindelijkheid is een eerste vereiste voor licha-
melijke en geestelijke gezondheid. Verontreiriigingen worden
voortdurend door het lichaam uitgescheiden via de huid. De
miljoenen poriën zijn snel verstopt, tenzij ze worden schoon-
gehouden door veelvuldig baden, en de afvalstoffen die door
de huid afgescheiden moeten worden, kunnen een bijkomende
belasting vomien voor de andere uitscheidingsorganen.
De meeste mensen zouden veel nut kunnen hebben van een
dagelijks koel of lauw bad, 's morgens of “s avonds. In plaats
van een toenemende vatbaarheid voor koude, versterkt een goed
genomen bad tegen de koude; het bloed wordt naar de oppervlakte
gebracht en de circulatie gaat vlotter en regelmatiger. De geest
en het lichaam worden beide verlevendigd. De spieren worden
soepeler, het verstand helderder. Het bad kalmeert de zenuwen.
Baden stimuleert de ingewanden, de maag en de lever; het
stimuleert al deze organen en bevordert de spijsvertering.
Het is belangrijk dat de kleding rein wordt gehouden. De
kleding absorbeert de afvalstoffen die door de poriën worden
uitgescheiden; als deze niet dikwijls verschoond en gewassen
worden, zullen verontreinigingen opnieuw geabsorbeerd worden
door de huid.

Iedere vorm van onreinheid kan tot ziekte leiden, dodelijke
kicmen vemieerderen zich in donkere, vergeten hoeken, in
bedervend afval, in vocht en schimmel en mufheid. Geen
groente-afval of hopen gevallen bladeren mogen dicht bij het
huis blijven liggen om te vergaan en de lucht te vergifiigen.
Niets onreins of bederfelijks moet in de woning getolereerd
worden. In plaatsen of steden die als gezond beschouwd werden,
is menige epidemie van koorts nagegaan en de oorzaak bleek
rottend afval nabij de woning van een of andere zorgeloze
huishoudster.

Vohnaakte zindelijkheid, overvloed van zonlicht, zorgvuldige
aandacht voor hygiënische verzorging in iedere klemiglieid van
het huiselijk leven, zijn vereist om vrij van ziekte te blijven en
voor de vrolijkheid en de levenskracht van de medebewoners
van het huis.