18 Genezing voor de geest

"De gemeenschap van de ziel met Hem die het leven is. "

De relatie die tussen geest en lichaam bestaat, is heel innig.
Wanneer de ene is aangedaan, voelt de ander mee. De
geestestoestand beïnvloed de gezondheid veel meer dan menig-
een besefi. Vele van de ziekten waaraan mensen lijden, zijn
het resultaat van geestelijke depressie. Verdriet, angst,
ontevredenheid, zelfverwijt, schuld, wantrouwen, hebben alle
de neiging om afbreuk te doen aan de levenskrachten en leiden
tot verval en dood.

Ziekte wordt dikwijls veroorzaakt en vaak verergerd door
inbeelding. Velen zijn levenslang invalide, die gezond hadden
kumren zijn als zij zich dat slechts indachtig maakten. Velen
verbeelden zich dat het blootstaan aan een weersverandering
ziekte veroorzaakt en de kwade gevolgen worden teweeggebracht
door de verwachting ervan. Velen sterven aan ziekten waarvan
de oorzaak alleen verbeelding is.

Moed, hoop, geloof, sympathie en liefde bevorderen gezond-
heid en verlengen het leven. Een tevreden gemoed en een
opgewekte geest betekenen gezondheid voor het lichaam en
kracht voor de ziel. "Een vrolijk hart bevordert de genezing."
(1)

In de behandeling van zieken moet het effect van geestelijke
beïnvloeding niet over het hoofd worden gezien. Juist toegepast,
is deze invloed een van de meest effectieve middelen om ziekte
te bestrijden.

Beheersing van Geest over Geest, Hypnose

Er is echter een vomr van genezing door beïnvloeding van
de geest, de psychotherapie, die één van de meest effectieve
middelen ten kwade is. Door deze zogenoemde wetenschap
wordt de ene geest onder de beheersing van een andere gebracht,
zodat de persoonlijkheid van de zwakkere opgaat in die van de
sterkere geest. De ene persoon handelt volgens de wil van de
andere. Zo wordt beweerd, dat de gedachtegang veranderd kan
worden, zodat genezende impulsen kunnen worden meegedeeld
cn de patiënten in staat kunnen worden gesteld ziekten te
weerstaan en te overwinnen.

Deze geneesmethode is toegepast door personen die onbekend
waren met de werkelijke aard en strekking daarvan en die
geloofden dat het een nuttig middel voor zieken was. Maar
deze zogenaamde wetenschap is gebaseerd op valse beginselen.
Zij is vreemd aan de natuur en de geest van Christus. Het leidt
niet tot Hem, die het leven is en verlossing biedt. Hij, die de
geest tot zichzelf trekt, brengt ze ertoe zich af te scheiden van
de ware Bron van haar kracht.

Het is niet Gods bedoeling dat iemand zijn geest aan de wil
van een ander overgeeft tot beheersing en een passief instrument
wordt in zijn handen. Niemand moet zijn persoonlijkheid laten
opgaan in die van een ander. Hij mag niet op een ander mens
zien als de bron van genezing. Hij is aflrankelijk van God. In
de waardigheid van zijn Godgegeven menszijn moet hij door
God zelf worden beheerst en niet door een ander mens.
God wenst de mensen in verbinding met Zichzelf te brengen.
ln al Zijn betrekkingen met de mens erkent Hij het beginsel
van de persoonlijke verantwoordelijkheid. Hij zoekt een gevoel
van persoonlijke aflrankelijkheid aan te moedigen en de behoefte
aan persoonlijke leiding te benadrukken. Hij wenst de mens in
verbinding te brengen met het goddelijke, zodat de mens
veranderd wordt in goddelijke gelijkenis. Satan werkt om dit
doel te verijdelen. Hij zoekt de mensen van elkaar aflrankelijk
te maken. Wanneer de geest van God is afgeleid, kan de
verzoeker hen onder zijn heerschappij brengen. Dan kan hij de
mens beheersen.

De theorie dat de geest van de een de geest van iemand
anders beheerst, vindt zijn oorsprong in de satan, om zichzelf
te introduceren als de voomaamste, om menselijke filosofieën
in de plaats te brengen van goddelijke filosofie. Van alle
dwalingen die aanvaard worden door belijdende christenen is
geen bedrog zo gevaarlijk, geen die de mens meer van God
afbrengt, dan deze. Onschuldig als het mag schijnen, zal het,
op de patiënten uitgeoefend, tot hun ondergang leiden en niet
tot hun genezing. Het opent de deur, waardoor de satan bezit
kan nemen van de geest die overgegeven wordt tot beheersing
en van de geest die beheerst.

Angstwekkend is de macht, die op deze wijze gegeven wordt
aan kwaadwillende mannen en vrouwen. Welke gelegenheid
geefi dit niet aan degenen die leven om zich te bevoordelen uit
de zwakheden of dwaasheden van anderen! Hoevelen, die door
het beheersen van zwakken en zieken een middel zien om hun
hartstochten te bevredigen en uit zijn op winstbejag!
Er is iets beters voor ons om ons in te verdiepen dan de
beheersing van mensen door mensen. De arts moet de mensen
leren om van het menselijke op het goddelijke te zien. In plaats
van de zieken te leren om van mensen afliankelijk te zijn voor
genezing van ziel en lichaam, zou hij hen moeten wijzen op
die Ene, die volkomen kan redden, allen die tot Hem komen.
Hij die de mens gemaakt heefl, weet wat de geest nodig heeft.
God alleen is Degene die genezen kan. Zij die een zieke geest
en een ziek lichaam hebben, moeten op Christus zien, de
Heehneester. "Want Ik leef en gij zult leven," zegt Hij. (2) Dit
is het leven dat de zieken aangeboden moet worden, vertel hen,
dat als ze geloof hebben in Christus als Degene die herstelt,
als zij met Hem samenwerken, de gezondheidswetten gehoor-
zamen, en streven naar volmaakte heiligheid in vreze, dan zal
Hij hun Zijn leven meedelen. Wanneer we Christus op deze
wijze voorstellen, delen wij kracht mede, een sterkte, die van
waarde is; want zij komt van boven. Dit is de ware wetenschap
voor de genezing van ziel en lichaam.

Medeleven

Er is veel wijsheid nodig in de behandeling van ziekten die
door de geest veroorzaakt zijn. Een bekommerd, ziek hart en
een ontmoedigde zieke geest hebben een milde behandeling
nodig. Heel vaak zijn huiselijke moeilijkheden net een kanker,
die zich doorvreet tot in de ziel en de levenskrachten opslorpt.
En soms is het dat wroeging over zonde het gestel ondennijnt
en de geest uit balans brengt. Deze klasse van zieken bereikt
men slechts door teder medeleven, wil men enig succes boeken.
De arts zou eerst hun vertrouwen moeten winnen en hun dan
op de grote Geneesheer wijzen. Als hun geloof gericht kan
worden op de grote Arts, en zij vertrouwen hebben dat Hij borg
staat voor hun geval, zal hun dit opluchting geven en vaak ook
gezondheid voor het lichaam.

Medeleven en tact zullen dikwijls van groter nut voor zieken
blijken te zijn dan de kundigste behandeling, die op een koude,
onpersoonlijke manier gegeven wordt. Wanneer een arts aan
het ziekbed komt op een lusteloze, zorgeloze manier, en met
weinig belangstelling naar de patiënt kijkt, en door woord en
daad de indruk wekt dat het geval niet veel aandacht vereist
en de patiënt dan aan zijn eigen gedachten overlaat, heeft hij
die patiënt beslist schade berokkend. De twijfel en de ontmoedig-
ing door zo”n onverschilligheid veroorzaakt, zullen vaak het
goede effect van de geneesmiddelen die hij misschien voor-
schrijfi, tegenwerken.

Als artsen zich in de plaats konden stellen van degene die
een temeergedrukte geest en een verzwakte wil heeft door het
lijden en die naar woorden van medeleven en zekerheid verlangt,
zouden zij beter voorbereid zijn om de gevoelens naar waarde
te beoordelen. Wamreer de liefde en de sympathie die Christus
voor zieken openbaarde, gecombineerd werden met de kennis
van de arts, zou zijn aanwezigheid een zegen zijn.

Openhartigheid in de omgang met een patiënt inspireert hem
met veitrouwen en blijkt zo een belangnjke hulp tot herstel. Er
zijn artsen die het een verstandige politiek vinden om voor een
patiënt de aard en oorzaak van de ziekte waaraan deze lijdt,
verborgen te houden. Velen, vrezend de patiënt op te winden
of te ontmoedigen door de waarheid te vertellen, geven valse
hoop op genezing en laten zelfs toe dat de patiënt ten grave
daalt zonder hem te waarschuwen voor dat gevaar. Dit alles is
onverstandig. Het kan zijn dat het niet altijd veilig of goed is
om de patiënt de gehele strekking van het gevaar te verklaren.
Dat zou hem kumien alarmeren en het herstel vertragen of zelfs
tegenwerken. Noch kan de hele waarheid altijd verteld worden
aan zieken met denkbeeldige kwalen. Velen van deze personen
kunnen niet met argumenten benaderd worden en hebben zich
er niet aan gewend zeltbeheersing te beoefenen. Zij hebben
vreemde fantasieën en verbeelden zich vele dingen die onwaar
zijn betreffende zichzelf en anderen. Voor hen zijn deze dingen
realiteit en degenen die hen verzorgen, moeten altijd vriendelijk
blijven en onvennoeid, geduldig en tactvol. Als deze zieken de
waarheid over zichzelf werd verteld, zouden sommigen beledigd
zijn, anderen ontmoedigd. Christus zei tot de discipelen: "Nog
veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen."
(3) Maar ofschoon de waarheid niet bij alle gelegenheden verteld
kan worden, is het nooit nodig of gerechtvaardigd om te
misleiden. Nooit moeten artsen of verpleegsters zich verlagen
tot uitvluchten. Wie dit doet plaats zichzelf waar God niet met
hem kan samenwerken; en door het verspelen van het vertrouwen
van de patiënten, geeft hij een van de meest eíïectieve menselijke
hulpmiddelen tot hun herstel uit handen.

De Macht van de Wil

De macht van de wil wordt niet voldoende naar waarde
geschat zoals het zou moeten. Houdt de wil wakker en doelgericht
en zij zal energie meedelen aan het gehele wezen en zal een
wonderbare hulp zijn in de handhaving van de gezondheid. I_-Iet
is ook een macht in de behandeling van ziekte. Op de juiste
wijze beoefend, zou zij de verbeeldingskracht beheersen en een
machtig middel zijn in het weerstaan en overwinnen van geestes-
en lichamelijke ziekten. Door de oefening van de wilskracht
kan men zich in de juiste relatie tot het leven plaatsen en
daannee kan de patiënt veel doen in samenwerking met de
pogingen van de arts voor het herstel. Er zijn duizenden die
hun gezondheid kunnen herkrijgen als zij dat willen. De Here
wil niet dat zij ziek zijn. Hij wil dat zij gezond en gelukkig
zijn en zij moeten besluiten Zijn wil te volgen en gezond te
zijn. Dikwijls kunnen invaliden ziekte weerstaan, door eenvou-
digweg te weigeren aan ongesteldheden toe te geven en werkeloos
neer te zitten. Breng ze ertoe, zich boven hun pijnen en pijntjes
uit te werken en deel te nemen aan bezigheden die aangepast
zijn aan hun krachten. Door zulke bezigheden en het vnje genot
van zonlicht en buitenlucht kunnen vele uitgeteerde zieken hun
gezondheid en kracht herwimien.

Bijbelse Beginselen van Genezing

Voor hen die de gezondheid willen herwimien en behouden
is er een les in het Schriftwoord: "En bedrinkt u niet aan wijn,
waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest."
(4) Niet door opwinding of vergetelheid, veroorzaakt door
onnatuurlijke of ongezonde stimulerende middelen, noch door
onmatig toegeven aan lagere lusten en harstochten, wordt ware
genezing of verfrissing van lichaam en ziel gevonden. Onder
de zieken zijn er velen zonder God en zonder hoop. Zij lijden
aan onbevredigde verlangens, ongebreidelde harstochten en de
veroordeling van hun eigen geweten; zij verliezen hun greep
op dit leven en zij hebben geen uitzicht op het toekomstige
leven.

Laat de verzorgers van deze zieken niet denken deze mensen
goed te doen door hen frivole, opwindende zaken toe te staan.

Deze zijn de vloek van hun leven geweest. De hongerige,
dorstige ziel zal blijven hongeren en dorsten zolang zij daarin
voldoening zoeken. Degenen die uit de fontein van zelfzuchtig
plezier drinken, worden bedrogen. Zij houden vrolijkheid voor
kracht en als de opwinding voorbij is, houdt hun inspiratie op
en zij zijn overgeleverd aan ontevredenheid en mistroostigheid.
Blijvende vrede, ware geestelijke rust, heefi maar één Bron.
Hiervan sprak Christus toen Hij zei: "Komt allen tot Mij, die
vermoeid en belast zijt, en Ik zal U rust geven." (5) "Vrede
laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft,
geef Ik hem u." (6) Deze vrede is niet iets dat Hij los van
Zichzelf geeft. Die is in Christus en wij kunnen die alleen
ontvangen als wij Hem ontvangen. Christus is de Br,n des
levens. Wat velen nodig hebben is een duidelijker kennis van
Hem; zij moeten vriendelijk, geduldig, maar toch ernstig
onderricht worden, hoe het gehele wezen opengesteld kan
worden voor de genezende krachten van de hemel. Wanneer
het zonlicht van Gods liefde de duistere kamers van het hart
verlicht, zullen rusteloze vermoeidheid en onvoldaanheid ver-
dwijnen en voldoening gevende vreugde zal de geest levenskracht
schenken, en gezondheid en energie aan het lichaam.

Hulp in Iedere Beproeving

Wij zijn in een wereld van lijden. Moeilijkheden, beproevingen
en zorgen wachten ons langs de gehele weg naar het hemelse
tehuis. Maar er zijn velen, die de lasten van het leven dubbel
zo zwaar maken door voortdurend moeilijkheden te verwachten.
Als zij tegenspoeden of teleurstellingen ontmoeten, denken zij
dat alles verloren gaat, dat hun lot het zwaarste is van allen,
dat zij zeker gebrek zullen moeten lijden. Zo brengen zij ellende
over zichzelf en werpen een schaduw op allen om hen heen.
Het leven zelf wordt hun een last. Maar dat behoeft in het
geheel niet. Het vereist vastbesloten inspanning om hun
gedachtegang te veranderen. Maar de verandering kan tot stand
komen. Hun geluk, zowel voor dit leven als voor het toekomstig
leven, hangt af van het richten van hun gedachten op prettige
zaken. Leer hen af te zien van het duistere schilderij dat men
zich inbeeldt, naar de zegeningen die God op hun pad heefi
gestrooid en nog verder naar het ongeziene en het eeuwige.
Voor iedere moeilijkheid heeft God hulp voorzien. Toen Israël
in de woestijn bij de bittere wateren van Mara kwam, riep
Mozes tot de Here. De Here gaf niet één of ander nieuw middel;
Hij vestigde de aandacht op dat wat voor de hand lag. Een
struik die Hij geschapen had, moest in de bron geworpen worden
om het water zuiver en zoet te maken. Toen dit gebeurd was,
dronk het volk van het water en het werd verfiist. Als wij Hem
zoeken, geefi Christus ons in iedere moeilijkheid hulp. Onze
ogen zullen geopend worden om de genezende belofien die in
Zijn woord gegeven zijn, te ontdekken. De Heilige Geest zal
ons leren hoe wij elke zegen moeten gebruiken tot tegengif
voor verdriet. Voor iedere bittere teug die ons aan de lippen
komt, zullen wij een genezende twijg vinden.

Wij moeten niet toelaten dat de toekomst met haar problemen
cn haar onbevredigende vooruitzichten onze harten aan het
wankelen brengt, onze knieën doet knikken en onze handen
verslapt. "Laat hen Mijn bescherming aangrijpen," zegt de
Machtige, "en vrede met Mij maken; en hij zal vrede met Mij
maken." (7) Zij die hun leven aan Zijn leiding hebben
overgegeven en tot Zijn dienst bereid zijn, zullen nooit in
omstandigheden geplaatst worden, waarvoor Hij geen voorzor-
gen genomen heefi. Hoe de situatie ook is, als wij Zijn woord
doen, hebben wij een Gids om ons de weg te wijzen, wij hebben
een Raadsman, wat onze zorgen ook zijn, verlies of eenzaamheid,
wij hebben een meevoelende Vriend.

Als wij in onze onwetendheid misstappen begaan, zal de Here
ons niet verlaten. Wij behoeven ons nooit eenzaam te voelen.
Engelen zijn onze metgezellen. De Trooster, die Christus ons
in Zijn naam beloofde te zenden, blijft bij ons. Op de weg die
naar de godsstad leidt, zijn geen moeilijkheden die degenen,
die op Hem vertrouwen, niet zouden kunnen overwinnen. Er
zijn geen moeilijkheden waaraan wij niet ktmnen ontkomen. Er
is niet één zorg, niet één droefheid, niet één menselijke zwaklreid,
waarvoor Hij geen oplossing heelt.

Niemand behoefi zich aan ontmoediging en wanhoop over
te geven. Satan kan tot u komen met de wrede suggestie: "Jouw
geval is hopeloos, jij bent niet te redden." Maar in Christus is
er hoop voor u. God vraagt ons niet om in onze kracht te
overwinnen. Hij vraagt ons om dicht aan Zijn zijde te komen.
Onder welke moeilijkheden wij ook gebukt gaan, wat ons
geestelijk en lichamelijk ook temeerdrukt, Hij wacht op ons
om ons vrij te maken.

Hij, die menselijkheid op Zich nam, weet hoe met de lijdende
mensheid mee te voelen. Christus kent niet alleen iedere ziel,
en de bijzondere noden en verzoekingen van die ziel, maar Hij
kent ook alle omstandigheden die de geest pijnigen en verwarren.
Zijn hand is uitgestrekt in medelijdende tederheid naar ieder
lijdend kind. Die het meeste lijden, krijgen het meeste van Zijn
medeleven en medelijden. Hij wordt geraakt door het zien van
onze gebreken en Hij vraagt ons, onze verwaning en moeilijk-
heden aan Zijn voeten te leggen en ze daar te laten.

Het is niet verstandig op onszelf te zien en onze gevoelens
te bestuderen. Als wij dit doen, zal de vijand ons moeilijkheden
en verzoekingen voor ogen houden die ons geloof verzwakken
en onze moed vemietigen. Onze emoties nader te bestuderen
en gevolg te geven aan onze gevoelens zal twijfel brengen en
onszelf verwarren. Wij moeten naar Jezus zien en niet op
onszelf.

Wanneer verzoekingen ons overvallen, wanneer rgen,
verwarring en duistemis onze ziel schijnen te omringeï kijk
dan naar de plaats waar u het laatst licht zag. Rust in Christus”
liefde en onder Zijn beschennende zorg. Wanneer zonde om
de ovennacht worstelt in het hart, wanneer schuld de ziel temeer
drukt en het geweten bezwaart, wanneer ongeloof de geest
benevelt, bedenk dan dat de genade van Christus genoeg is om
de zonde te onderwerpen en de duistemis te verdrijven. Door
in gemeenschap met Christus te treden, gaan wij een omgeving
van vrede bimen.

De Genezende Beloften

"De Here verlost de ziel van Zijn knechten:
allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten." (8)

"In de vreze des Heren ligt sterke gerustheid,
zelfs voor Zijn zonen is er een schuilplaats." (9)

"Maar Sion zegt, de Here heeft mij verlaten...
En de Here heeft mij vergeten.
Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten,
dat zij zich niet ontfennen zou over het kind van haar schoot?
Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet.
Zie, Ik heb u in Mijn handpalmen gegrifi." (10)

"Vrees niet, want Ik ben met u;
zie niet angstig rond, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand." (11)

"Gij die door Mij gedragen zijt van moeders lijf aan,
opgenomen van de moederschoot af.
Tot den ouderdom ben Ik dezelfde;
en tot de grijsheid toe kan Ik u torsen;
Ik heb het gedaan, en Ik zal dragen;
Ik zal torsen en redden." (12)

Dankbaarheid en Lofzegging

Niets zal de gezondheid van lichaam en ziel zo zeer bevorderen
als een geest van dankbaarheid en lofprij zing. Het is een positieve
plicht melancholie, ondankbare gedachten en gevoelens te
weerstaan, een even grote plicht als om te bidden. Als wij op
weg zijn naar de hemel, hoe kumien wij dan als een groep
rouwenden, kreunenden en klagenden onderweg zijn naar het
tehuis van onze Vader?

Die belijdende christenen, die voortdurend klagen en opge-
wektheid en geluk een zonde schijnen te vinden, hebben geen
ware godsdienst. Wie een droevig plezier vinden in alles wat
melancholiek is in de natuurlijke wereld, die liever naar dode
bladeren kijken dan mooie levende bloemen verzamelen, die
geen schoonheid zien in grote berghoogten en in dalen met
levend groen begroeid; en hun zintuigen afsluiten voor de blijde
stem die tot hen spreekt uit de natuur, en die zoet als muziek
tot het luisterend oor spreekt - deze zijn niet in Christus. Zij
verzamelen voor zichzelf somberheid en duistemis, waar zij
licht mochten hebben, ja de Zon der Gerechtigheid, oprijzend
in hun harten met genezing onder haar vleugelen.
Het gebeurt dikwijls dat uw geest beneveld is door pijn.
Probeer dan om niet te denken. U weet dat Jezus u lieflieeft.
Hij begrijpt uw zwakheid. U kunt Zijn wil doen door eenvou-
digweg in Zijn armen te rusten.

Het is een natuurwet dat onze gedachten en gevoelens versterkt
worden als wij er uiting aan geven. Waar woorden gedachten
uitdrukken, is het ook waar, dat er op gedachten woorden
volgen. Als wij veel meer uitdrukking geven van ons geloof,
meer vreugde zouden scheppen in de zegeningen die wij
ontvangen hebben - de grote genade en liefde van God - zouden
wij een groter geloof en meer liefde hebben. Geen tong kan
uiting geven, geen sterfelijke geest kan zich de zegeningen
voorstellen, die resulteren uit de waardering van Gods goedheid
en liefde. Zelfs op aarde kunnen wij vreugde hebben als een
overvloeiende bron, die nooit opdroogt, omdat zij gevoed wordt
door de stroom die uit de troon van God vloeit.

Laten wij dan onze harten en lippen trainen om God te loven
voor Zijn mateloze liefde. Laten wij onze harten trainen om
hoopvol te zijn en te verblijven in het licht dat van Golgotlia
schijnt. Nooit zouden wij mogen vergeten dat wij kinderen zijn
van de hemelse Koning, zonen en dochters van de Heer der
heirscharen. Het is ons voorrecht een kalme nist in God te
handhaven.

"En de vrede van Christus regere in uw harten; en weest
dankbaar." (13) Laten wij onze moeilijkheden en problemen
vergeten en God loven voor de ons geboden gelegenheid om
voor de heerlijkheid van Zijn naam te leven. Laat de frisse
zegeningen van elke nieuwe dag lofzegging in onze harten
wekken voor deze tekenen van Zijn liefdevolle zorg. Wanneer
u uw ogen in de morgen opent, dank God, dat Hij u door de
nacht behouden heeft. Dank Hem voor de vrede in uw hart.
Laat “s morgens, ”s middags en °s avonds uw dank als lieflijke
geur hemelwaaits stijgen.

Wanneer iemand vraagt, hoe u zich voelt, probeer dan met
iets treurigs te zeggen om zijn medeleven op te wekken. Praat
niet over uw gebrek aan geloof en uw zorgen en lijden. De
verzoeker schept behagen in zulke woorden. Wanneer wij over
sombere onderwerpen praten, zijn wij bezig hem te verheerlijken.
Wij moeten onze gedachten niet over de grote macht van de
satan laten gaan die ons wil overwinnen. Laten wij in plaats
daarvan spreken over de grote macht van God waarmee Hij al
onze belangen verenigt met die van Hemzelf. Vertel over de
oneindige macht van Christus en spreek van Zijn heerlijkheid.
De gehele hemel stelt belang in onze redding. De engelen van
God, duizenden en duizenden, en tienduizendmaal tienduizenden,
worden uitgezonden ten dienste van hen, die erfgenaam zullen
zijn van de verlossing. Zij beschemien ons tegen het kwaad en
verdrijven machten der duisternis die onze ondergang zoeken.
Hebben wij geen reden om ieder moment dankbaar te zijn, zelfs
wanneer er schijnbaar moeilijkheden op ons pad liggen?

Zing Lofliederen

Druk lof en dank uit in gezang. Wanneer u verzocht wordt,
geef dan geen uiting aan uw gevoelens, maar laten wij een lied
van dank aan God opzenden.

Wij prijzen U, God, voor de komst van Uw Zoon
Voor de Heiland, die stierf en nu leeft op Uw troon.

Wij prijzen U, God, voor het licht van uw Geest
Dat ons leidt tot de Heiland, die zondaars geneest.
Wij prijzen U, God, voor het Lam, ons geslacht,
Dat met U ons verzoent heeft en tot U gebracht.
Verlevendig ons, ja, ven/ul ”t harte weer
Met de gloed van de liefde van Jezus, de Heer.
Geef nieuw leven weer, wek de doden op Heer;
Dat zij komen tot U en U leven ter eer.

Refrein:
Halleluja! U zij d°ere, Halleluja! Amen;
Halleluja! U zij d”ere, O, trek ons tot Hem.

Zingen is een wapen dat we altijd kunnen toepassen tegen
ontmoediging. Als wij ons hart openen voor de aanwezigheid
van de Verlosser, zullen wij gezondheid genieten en Zijn zegen.

"Looft de Here, want Hij is goed,
Want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Dat de verlosten des Here zo spreken,
Die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost.(14)

"Zingt Hem, psalmzingt Hem,
Gewaagt van al Zijn wonderen.
Beroemt u in Zijn Heilige naam,
Het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich." (15)

"Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
En de hongerende ziel met het goede heeft vervuld.
Er waren er, die in donkerheid en diepe duistemis zaten,
Gebonden in ellende en ijzer.
Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd
En de raad des Allerhoogste versmaad,
Had Hij htm hart door moeite vemedcrd;
Zij struikelden en er was geen helper,
Toen riepen zij tot den Here in hun benauwdheid,
En Hij verloste hen uit hun angsten;
Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duistemis
En verscheurde hun banden.
Dat zij de Here loven om Zijn goedertierenheid
En om Zijn wonderen aan de mensenkinderen!" (16)

"Wat buigt gij u neder, om mijn ziel,
En wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
Mijn Verlosser en mijn Godl" (17)

"Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Jezus Christus
ten opzichte van u." (18)

Dit gebod is een verzekering dat zelfs
dingen, die ons tegen schijnen te zijn, zullen uitwerken tot ons
bestwil. God zegt ons niet om dankbaar te zijn voor dingen die
ons schade zouden doen.
"De Here is mijn licht en mijn heil,
Voor wie zou ik vrezen?
De Here is mijn levensveste,
Voor wie zou ik vervaard zijn?" (19)

Want Hij bergt mij in Zijn hut
Ten dage deze kwaads,
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent,
Hij plaatst mij hoog op een rots,
En nu heft mijn hoofd zich op
Boven mijn vijanden rondom mij;
Daarom wil ik in Zijn tent oíferen, offers met geschal,
Ik wil psalmzingen, ja psahnzingen de Here." (20)

"Vurig wachtte ik op de Here,
Toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep,
Hij trok mij op uit de kuil van het verderf,
Uit het slijk van de modderpoel;
Hij stelde mij voeten op de rots,
Mijn schreden maakte Hij vast,
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,
Een lofzang aan onze God." (21)

"De Here is mijn kracht en mijn schild;
Op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.
Daarom juicht mijn hart
En loof ik Hem met mijn lied." (22)

Goed doen

_ Een van de factoren die het herstel van de zieken het meest
in de weg staan, is hun aandacht, die op zichzelf gericht is.
Vele langdurig zieken denken dat iedereen hun steun en hulp
moeten geven, terwijl wat zij nodig hebben, is hun aandacht
van zichzelf af te keren om aan anderen te denken en voor
anderen te zorgen.

Dikwijls wordt om gebed gevraagd voor lij denden, bezorgden
en ontmoedigden, en dat is juist. Wij moeten bidden dat God
licht zendt in de duistere geest en troost aan hen die een hart
vol zorg dragen. Maar God beantwoordt gebeden voor hen, die
zich plaatsen in het kanaal van Zijn zegeningen. Terwijl wij
gebeden opzenden voor deze bekommerden, moeten wij hen
aanmoedigen om anderen, meer behoeftig dan zijzelf, te helpen.
De duistemis zal uit hun eigen hart verdreven worden als zij
trachten anderen te helpen: Als wij anderen zoeken te troosten
met de troost waarmee wij geholpen zijn, komt de zegen naar
ons terug.

Het achtenvijfiigste hoofdstuk van Jesaja is een voorschrifi
voor ziekten van lichaam en ziel. Als wij gezondheid en ware
vreugde in dit leven wensen, moeten wij dit voorschrift in
praktijk brengen. Van de dienst, die voor Hem aanvaardbaar is
en de zegenmgen daarop, zegt de Here:

"Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt
en arme zwervelingen in uw huis brengt,
ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt
en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed?
Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad
en uw wond zich spoedig sluiten;
uw heil zal voor u uitgaan,
de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn.
Als gij dan roept, zal de Here antwoorden;
Als gij om hulp roept, zal de Here zeggen: Hier ben Ik.
Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet,
het wij zen met de vinger, en het spreken van boosheid nalaat,
wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert
en de verdrukte verzadigt,
dan zal in de duisternis uw licht opgaan
en uw donkerheid zal zijn als de middag.
En de Here zal u voortdurend leiden,
U in dorre streken verzadigen
en uw gebeente krachtig maken;
dan zult gij zijn als een besproeide hof
en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt." (23)

Goede daden zij tweemaal een zegen, zij zijn een zegen voor
zowel de gever als de ontvanger van de vriendelijkheid. Het
bewustzijn van goed te doen is een van de beste medicijnen
voor een ziek lichaam en een zieke geest. Wanneer de geest
vrij is en opgeruimd door een gevoel van zijn plicht welgedaan
te hebben en de voldoening van geluk gebracht te hebben aan
anderen, brengt een opwekkende, verheffende invloed nieuw
leven aan het gehele wezen.

Laat de zieke, in plaats van voortdurend om medeleven te
vragen, een mogelijkheid zoeken, die te geven. Wentel de last
van eigen zwakheid, zorgen en pijn op de medelij dende Verlosser.
Open uw hart voor Zijn liefde en laat die uitvloeien naar anderen.
Bedenk dat allen moeilijkheden hebben die zwaar te dragen
zijn, verzoekingen die moeilijk zijn te weerstaan, en u zou iets
kunnen doen om deze lasten te verlichten. Druk dankbaarheid
uit voor de zegeningen die u geniet; toon waardering voor de
attenties, die u ontvangt. Houd het hart vol van de kostbare
belofien van God, zodat u uit deze schat woorden kunt putten,
die tot troost en versterking van anderen kunnen zijn. Dit zal
u omringen met een atmosfeer die hulp en verlichting brengt.
Streef emaar om tot zegen voor allen om u heen te zijn en u
zult wegen vinden om hulpvaardig te zijn voor de leden van
uw gezin en voor anderen.

Als zij, die aan een slechte gezondheid lijden, zichzelf zouden
vergeten in belangstelling voor anderen; als zij het gebod van
de Here om dienstwerk te doen voor anderen, behoefiiger dan
zij, zouden opvolgen, zouden zij de waarde van het profetische
woord beseffen: "Dan zal uw licht opgaan als de morgen en
uw gezondheid zich spoedig herstellen."


Verwijzingen:
1. Spr.17:22. 9 Spr.14:26. 17. Ps.42:12.
2. Joh.14:19. 10. Jes. 49:14-16. 18. 1 Thess.5:18.
3. Ioh.16:12. 11. Jes.41:10. 19. Ps.27:1.
4. Ef.5:18. 12. Jes.46:3,4. 20. Ps.27:5,6.
5. Matth.11:28. 13. Col.3:15. 21. Ps.40:1-4.
6. Joh.l4:27. 14. Ps.107:l,2. 22. Ps.28:7.
7. Jes.27:5. 15. Ps.105.:2,3. 23. Jes.58:7-11.
8. Ps.34:22. 16. Ps.107:9-15.