04 Geestelijke gevolgen van ongehoorzaamheid aan l

Geestelijke gevolgen van ongehoorzaamheid aan lichamelijke wetten.

(1909) 9T 156
55
. God verlangt van Zijn volk voortdurende vooruitgang. Wijmoeten leren dat het bevredigen van onze eetzucht de voomaamstehinderpaal is voor de groei van ons verstand en de heiligmaking van onzeziel. Ondanks alle door ons beleden gezondheidshervorming eten velenvan ons niet zoals het hoort.

(1905) M.H. 307
56.
Wij moeten voor de Sabbat geen grotere hoeveelheden of eengrotere variëteit aan voedsel in huis nemen dan voor andere dagen. Onzevoeding dient in plaats daarvan juist eenvoudiger te zijn, en we moetenminder eten, zodat onze geest helder en krachtig is om geestelijke zakente kunnen begrijpen. Een verstopte maag betekent eveneens verstoptehersenen. Men kan dan de meest kostbare woorden horen, maar niet instaat zijn ze te waarderen, omdat de geest verward is door een verkeerddieet. Door op Sabbat te veel te eten, dragen velen er meer dan zij zelfbeseffen toe bij, dat zij ongeschikt zijn om de zegen van de heiligemogelijkheden die de Sabbat biedt te kunnen ontvangen.

(1882) ST 162-164
57
. Mij is getoond dat sommige van onze camp meetings verrezijn van hoe de Heer die bedoeld heeft. De mensen komen, terwijl ze nietzijn voorbereid op een bezoek van Gods Heilige Geest. Over hetalgemeen besteden zusters voorafgaand aan de meeting behoorlijk veeltijd aan het vervaardigen van gewaden voor de uiterlijke sier, terwijl zijhun innerlijk sieraad totaal vergeten, dat in Gods ogen van hoge waardeis. Er wordt ook veel tijd besteed aan onnodig koken, aan de bereidingvan weelderige taarten, cakes en andere gerechten die beslist schadelijkzijn voor degenen die ervan eten. Wanneer onze zusters goed brood meezouden nemen en nog een paar gezonde soorten voedsel, dan zoudenzowel zij als hun gezinnen beter voorbereid zijn om de woorden vanleven te kunnen waarderen, en veel ontvankelijker voor de inwerking vande Heilige Geest.

Vaak wordt de maag overladen met voedsel dat maar zelden zoeenvoudig en gewoon is als hetgeen men thuis eet, waar men dan nogtwee of drie keer zoveel aan beweging heeft. Hier wordt ons denken danzo loom van, dat het moeilijk is eeuwige zaken te kunnen waarderen. Enals de meeting dan is afgelopen, dan zijn zij teleurgesteld dat zij niet méérgenoten hebben van de Geest van God. Laten de voorbereidingen voorhet eten en de kleding maar op de tweede plaats komen, maar laat menthuis het eigen hart diepgaand onderzoeken.
[Oververzadigd zijn voorkomt dat men de verkondiging van de waarheid kan begrijpen - 72]
[()ververzadigd zijn verlamt de zintuigen A 227]
|Oververzadigd zijn veroorzaakt dutheid in het denken ~ 209, 226]
[0ververzadigd zijn maakt iemand ongeschikt om plannen te maken en raad te geven - 71]
|()ververzadigd zijn verzwakt de geestelijke, verstandelijke en lichamelijke vermogens van kinderen- 346][Slapen onder de verkondiging van brandende waarheden uit het woord 4 222]
|Verstandelijk en zedelijk vermogen versterkt door een dieet van onthouding - 85, 117, 206]
[Het effect van een vleeshoudend dieet op het verstandsvemiogen - 678, 680, 682, 686]|Meer over het dieet op camp meetings - 124]